Wij zijn nog altijd hier

For english click here

Wij zijn een groep mensen, zonder en met verblijfspapieren, die samen het Nederlands asielbeleid aan de kaak stellen. Een gedeelte van de geïllegaliseerden die onderdeel zijn van deze groep maakten deel uit van de ‘Wij zijn hier’ groep. Veel van hen wonen al meer dan 7 jaar in Amsterdam, sommige al bijna 34 jaar.

Hieronder vind je een korte geschiedenis van wij zijn hier en de motivatie om de publiciteit weer op te zoeken.

De ‘wij zijn hier groep’ was een groep ongedocumenteerden die ontstond in 2012. Het begon allemaal met het tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam. Na de ontruiming daarvan is de groep in kleinere groepen gaan kraken en actievoeren voor meer rechten. De verschillende groepen, de Soedanezen, de vrouwen, de Vluchtmaat (Ethiopisch en Eritreeër) en de Franstalige, vormden samen ‘wij zijn hier’.
De wij zijn hier-groep is minder actief sinds het harder handhaven tegen kraken en het ontstaan van het opvangproject (LVV) van de gemeente Amsterdam.

In juli 2019 startte de gemeente Amsterdam, net als de gemeentes Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Eindhoven, met de pilot LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening). Met als verantwoordelijke wethouder dhr. Rutger Groot Wassink van GroenLinks.

Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/samenwerking-rijk/

Voor veel mensen die tot nu toe deelnamen aan de LVV is de opvang alweer beëindigd zonder dat een oplossing voor hun situatie in zicht is gekomen. Dit was wel het doel van de LVV; de vicieuze cirkel waar geilligaliseerde mensen al vele jaren in zitten, te doorbreken. De realiteit is echter dat mensen die in het asielgat terecht zijn gekomen, hetzelfde rondje nog een keer moeten lopen langs dezelfde ambassades en instanties en opnieuw met lege handen staan en in de steek gelaten worden. Als dit de uitkomst is van de exercitie LVV dan werkt het programma dus niet.

Daarom hebben we besloten om weer samen te komen om te vechten tegen het systeem
dat zij voor ons hebben gecreëerd. We hebben al genoeg geleden.
Tijdens onze tijd in de opvang ontmoetten we meer mensen die net als een deel van onze groep vast zitten in het systeem. Met deze nieuwe samenstelling zijn we ‘Wij zijn nog altijd hier’ begonnen.

We are still here

We are a group of people, with and without residency papers, who together challenge the Dutch asylum policy. Some of the illegalized people who are part of this group were part of the ‘We are here’ group. Many of them have been living in Amsterdam for more than 7 years, some for almost 34 years.

Below is a brief history of ‘we are here’ and the motivation to seek publicity again.

The ‘we are here group’ was a group of undocumented people that came into existence in 2012. It all started with the tent camp at the Notweg in Amsterdam. After its eviction, the group started squatting in smaller groups and campaigning for more rights. The different groups, the Sudanese, the women, the Vluchtmaat (Ethiopian and Eritrean) and the French-speaking, together formed the ‘we are here’-group.

The we are here group has been less active since tougher enforcement against squatting and the start of the shelter project (LVV) of the municipality of Amsterdam.

In July 2019 the municipality of Amsterdam, like the municipalities of Utrecht, Eindhoven, Rotterdam and Eindhoven, started the LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) pilot. With Mr. Rutger Groot Wassink of GroenLinks as the responsible alderman for the Amsterdam municipality.


For more information (in dutch) about the LVV-shelter see: https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/samenwerking-rijk/

For many people who participated in the LVV, their stay has ended without a solution to their situation in sight. This was the purpose of the LVV; to break the vicious circle that undocumented people have been in for many years. However, the reality is that people who have fallen into the “asylum hole” have to go past the same embassies and agencies and once again find themselves empty-handed and abandoned. If this is the outcome of the LVV exercise, then the program is not working.

That is why we have decided to come together again to fight against the system that they have created for us. We have suffered enough already. During our time in the shelter we met more people who, like some of our group, are stuck in the system. With this new composition, we started ‘We Are Still Here’.