Hieronder vind je een overzicht van alle stukken die we hebben geraadpleegd om tot de informatie in de twee grafieken te komen. De onderdelen uit de partij programma’s die (ook) betrekking hebben op het verbeteren van de situatie van ongedocumenteerde Amsterdammers hebben we op een rijtje gezet. Hierbij is met name gekeken naar de thema’s die ongedocumenteerde Amsterdammers zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden, te noemen:

  1. Onvoorwaardelijke opvang
  2. Onderwijs
  3. Werk
  4. Gezondheidszorg
  5. Kiesrecht
  6. Stadspas(poort)
  7. QR-code
  8. Lobby bij het rijk

Sommige partijen noemen deze groep Amsterdammers helemaal niet expliciet in hun programma. In die gevallen beïnvloedt dat de score. Hetzelfde geldt wanneer er voorwaarden worden gesteld aan het verkrijgen van bepaalde basisbehoeften zoals opvang.

Ook vind je onderaan een overzicht van de moties die de afgelopen 4 jaar in de Amsterdamse gemeenteraad zijn ingediend met als intentie de situatie van ongedocumenteerde Amsterdammers te verbeteren. Deze informatie hebben we gebruikt voor de tweede grafiek. We hebben gekeken naar de intiatiefnemers van de motie en het stemgedrag bij de motie. Deze twee opties wegen we anders mee in ons eind resultaat waarbij het indienen van een motie extra is beloond.

Partijprogramma’s

Bij1

Verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.wij-amsterdam.eu/wp-content/uploads/2018/01/BIJ1_programma_Amsterdam.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://amsterdam.bij1.org/articles/programma2022

We zijn allemaal Amsterdammers & Amsterdam als Sanctuary City.

● AMSTERDAM ALS SANCTUARY CITY
Amsterdam is waar nodig bestuurlijk ongehoorzaam tegen de landelijke overheid. Plannen voor opvang van vluchtelingen die risico op uitzetting lopen, worden actief ondersteund door de gemeente. Onze stad moet een sanctuary city (veilige haven) worden voor vluchtelingen en ongedocumenteerden:
– De gemeente Amsterdam zet zich in tegen alle vormen van uitzetting en georganiseerde opsporing door de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De gemeente laat zich hierin actief adviseren door deskundige belangenorganisaties (zoals Vrouwen tegen Uitzetting, ASKV, Amsterdam City Rights en We Are Still Here) en door vluchtelingen en ongedocumenteerden zelf. De veiligheid en de rechten van de vluchteling of ongedocumenteerde staan hierin centraal.
– De Amsterdamse politie werkt niet mee aan het landelijke politiebeleid dat verantwoordelijk is voor het oppakken en opsluiten van mensen zonder papieren zonder uitzicht op een zaak of oplossing. BIJ1 roept de burgemeester op hier direct een eind aan te maken.
Amsterdam brengt de menselijke maat terug in het landelijke asiel – en vreemdelingenbeleid.
● AMSTERDAM BRENGT DE MENSELIJKE MAAT TERUG IN HET LANDELIJKE ASIEL- EN VREEMDELINGENBELEID
Amsterdam blijft druk uitoefenen op de Rijksoverheid om de menselijke maat terug te brengen in het landelijke asiel- en vreemdelingenbeleid door:
– Het radicaal veranderen van de uitvoeringspraktijk van het vreemdelingenbeleid door de IND, zodat die uitvoering niet langer in strijd is met de richtlijnen van de Europese Unie (EU) over de asielprocedure. De EU heeft bepaald dat het vluchtverhaal altijd beoordeeld moet worden, ook als de persoon in kwestie in bewijsnood is. Bewijsnood betekent dat het iemand niet is gelukt om belangrijke papieren mee te nemen tijdens het vluchten, zoals een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort (zie ook het rapport Bewijsnood van Amnesty International). Op dit moment laat de IND de beoordeling van het vluchtverhaal bij bewijsnood achterwege.
De wettelijke discretionaire bevoegdheid te herstellen. Dit is een bevoegdheid die bijvoorbeeld een rechter in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Daarnaast moet er een onafhankelijke commissie komen die de staatssecretaris voor Asiel en Migratie adviseert, mét adviesbevoegdheid van de burgemeester. We schrappen de onwettige beperking en uitholling van de bevoegdheid in lagere regelgeving.
Uitgeprocedeerde vluchtelingen die kunnen bewijzen dat ze er alles aan gedaan hebben, maar toch niet terug kunnen naar hun land, kunnen een ‘buitenschuldstatus’ krijgen. Deze buitenschuldregeling moet verruimd worden.
Op te blijven komen voor oudere Surinaamse mensen die al decennia ongedocumenteerd in de stad verblijven. De gemeente blijft druk uitvoeren op de Rijksoverheid om een gerichte legalisering in te voeren van mensen van 55 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar ongedocumenteerd in Nederland verblijven.
Een gerichte legalisering van de Surinamers die als Nederlander werden geboren en langdurend rechteloos in Nederland verblijven.
Het afschaffen van het ontmoedigingsbeleid en alle daaraan gerelateerde wetten en beleidsregels.
Het afschaffen of radicaal veranderen van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek. De schokkende bevindingen en aanbevelingen van het rapport Ongehoord Onrecht in het Vreemdelingenrecht dienen als richtlijnen.
Amsterdam wil een generaal pardon (het alsnog toekennen van een eerder geweigerde verblijfsvergunning) voor alle ongedocumenteerden die al lange tijd in de stad verblijven en een belangrijk onderdeel zijn van onze samenleving.

● MENSWAARDIGE OPVANG VOOR STATUSHOUDERS EN (ONGEDOCUMENTEERDE) DAKLOZEN IN AMSTERDAM
– Gemeente Amsterdam steunt het voortbestaan en het verbeteren van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening(LVV). Het doel van de pilot LVV is begeleidings- en opvangvoorzieningen realiseren voor ongedocumenteerden. De huidige maximale termijn van achttien maanden moet weggehaald worden. Het aantal plekken voor de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam moet uitgebreid worden van vijfhonderd tot minstens 750. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke mensen vastlopen in de pilot LVV en zoekt actief verbinding tussen de verschillende regio’s wanneer dat nodig is.
– Naast de pilot LVV komt er een blijvende Amsterdamse Opvang Ongedocumenteerden die opvang biedt aan iedereen die buiten het systeem valt. De Amsterdamse Opvang Ongedocumenteerden biedt extra zorg, begeleiding en aandacht aan mensen in extra kwetsbare posities, in het bijzonder aan oudere en zieke ongedocumenteerden. Dit gebeurt zonder betrokkenheid van de Dienst Terugkeer en Vertrek.
– Amsterdam realiseert speciale opvang voor ongedocumenteerde trans personen en specifieke opvang en aandacht voor ongedocumenteerden met multiproblematiek, in het bijzonder psychische problematiek die als overlastgevend wordt beschouwd.
– Wanneer ongedocumenteerde gezinnen dakloos worden zal de GGD Amsterdam eerst voor opvang in de stad zorgen. Deze gezinnen zullen niet doorverwezen worden naar een Gesloten Gezinsopvang Locatie waar gebleken is dat mensen makkelijker uitzetbaar zijn. Dit heeft het vertrouwen in de GGD Amsterdam van ongedocumenteerde Amsterdammers geschaad.
● AMSTERDAM GARANDEERT VEILIGHEID EN GAAT UITBUITING TEGEN
– Gemeente Amsterdam verzekert de veiligheid van alleenstaande minderjarige asielzoekers en ongedocumenteerden, bijvoorbeeld door het proactief steunen van bestaande opvanginitiatieven zoals Here to Support, Amsterdam City Rights en Family on a Mission. De gemeente gaat leren van deze projecten en de kennis van de projectleiders. De gemeente gaat zelf het voortouw nemen in de opvang en veiligheid van minderjarige ongedocumenteerden.
– Gemeente Amsterdam maakt een plan van aanpak om de kwetsbare positie van ongedocumenteerde vrouwen te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van seksuele uitbuiting en menstruatie-armoede (zie het rapport Onzichtbaar van de Ombudsman Metropool Amsterdam). Voorzieningen als een vrouwenopvang, het gratis uitgeven van menstruatieproducten en toegang tot psychische hulp voor uitgebuite ongedocumenteerde vrouwen heeft voorrang.
– Gemeente Amsterdam maakt een plan van aanpak om de kwetsbare positie van ongedocumenteerde alleenstaande vrouwen met kinderen te beschermen. Voorzieningen als opvang, sport en gezondheidszorg, en het tegengaan van uitbuiting op de woningmarkt hebben hier de focus.
– Gemeente Amsterdam zorgt dat ongedocumenteerden en statushouders toegang hebben tot digitaal betalingsverkeer (bijvoorbeeld door het verstrekken van een bankrekening met een bankpas).
– Gemeente Amsterdam garandeert de bescherming en veiligheid van ongedocumenteerden bij aangifte bij de politie.
Een stadspaspoort (ook wel ‘City ID’ genoemd) wordt ingezet voor alle Amsterdammers (inclusief ongedocumenteerden). Hierdoor kan iedereen zich identificeren en ook aanspraak maken op zorg, onderwijs, werk, sport en een minimaal sociaal vangnet.
– Gemeente Amsterdam garandeert een bestaansminimum voor ongedocumenteerden en statushouders die dit nodig hebben, bijvoorbeeld via toegang tot voedselbanken en een leefgeldregeling. Bij een leefgeldregeling krijgen ongedocumenteerden en statushouders geld om van te leven gestort op een eigen bankrekening met een bankpas.
– De gemeente garandeert toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden, waaronder toegang tot huisartsen, mondzorg, fysiotherapie, abortuszorg en geestelijke gezondheidszorg. Hierbij is er speciale aandacht voor taalverschillen. Huisartsen en ziekenhuizen worden geïnformeerd over hun plichten en de administratieve afhandeling.
● NIEUWE AMSTERDAMMERS OP HUN PLEK
– Taalontwikkeling staat voorop in het vinden van een plek in Amsterdam. Hier worden programma’s voor ontwikkeld door de gemeente zoals taalstages. Deze programma’s worden ondersteund en aangemoedigd vanuit de gemeente richting relevante organisaties en ongedocumenteerden en vluchtelingen in afwachting van een status.
– Gemeente Amsterdam maakt het voor ongedocumenteerden financieel en administratief mogelijk via een speciaal programma om ook na hun achttiende te kunnen studeren (bijvoorbeeld aan de Hogeschool van Amsterdam of de Vrije Universiteit):
1. Dit programma maakt inschrijvingen en het ontvangen van diploma’s zonder een burgerservicenummer mogelijk voor de studentenadministratie van Amsterdamse onderwijsinstellingen.
2. Dit programma garandeert de financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs door een verlaagd instellingstarief voor ongedocumenteerden aan te vragen bij Amsterdamse onderwijsinstellingen.
– Het LHBTIQ+-vijandige beleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het haatgedrag van veel bewakers en bewoners van asielzoekerscentra is onacceptabel. De gemeente is hier extra alert op en oefent druk uit om dit tegen te gaan. – Amsterdam zet zich proactief in om de veiligheid van LHBTIQ+-vluchtelingen te waarborgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en trainingen aan het personeel van asielzoekerscentra en de Amsterdamse politie.
– Meedoen is een belangrijke voorwaarde voor goede integratie in de maatschappij. De gemeente Amsterdam creëert meer participatiemogelijkheden terwijl statushouders recht blijven hebben op rechtsbijstand. Werken, studeren en sociaal contact zijn belangrijk. Denk hier bijvoorbeeld aan alternatieve (legale) dagbestedingsactiviteiten en cursussen. Dit is ook van toepassing voor mensen in Amsterdamse asielzoekerscentra die nog in afwachting zijn van een status.
– Gemeente Amsterdam steunt vluchtelingen en ongedocumenteerden; zij verdienen een waardig bestaan net als elk ander mens. Amsterdam werkt met andere gemeenten samen voor het opvangen en waardig behandelen van vluchtelingen en ongedocumenteerden. De gemeente maakt een sociale kaart van organisaties die opvang en procedures organiseren, en brengt deze bij elkaar. In het geval van conflict met andere regels/overheden staat de gemeente zoveel mogelijk aan de kant van de vluchteling of ongedocumenteerde.
– Opvangprojecten die voortkomen uit de migranten- en vluchtelingengemeenschappen, komen in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. De gemeente regelt voorlichting en informatievoorziening over het aanvragen van subsidies voor de doelgroep.
● AMSTERDAM NEEMT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID VOOR STAATLOZEN
– De gemeentelijke afdeling Burgerzaken heeft voldoende kennis over staatloosheid (ook aan de balie) en garandeert een snelle, volledige en precieze registratie van staatlozen binnen de Basisregistratie Personen. Op deze manier wordt een verblijfsvergunning aanvragen op termijn mogelijk gemaakt.
– De gemeente geeft cijfers van het aantal personen in de Basisregistratie Personen-categorieën ‘staatloos’ en ‘nationaliteit onbekend’ (naar leeftijd) vrij. Hiermee zorgt de gemeente voor meer transparantie en informatie op het gebied van staatloosheid.
– De gemeente houdt rekening met het gebrek aan documentatie van ongedocumenteerden met een vluchtelingenachtergrond bij de geboorteaangifte en erkenning van het kind.
– De gemeente werkt niet mee aan vreemdelingendetentie van personen die staatloos zijn.
● AMSTERDAM NEEMT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID VOOR STAATLOZEN
– Ongedocumenteerden hebben recht op zorg, zoals elk mens recht heeft op zorg. De gemeente voert campagne, gericht op huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en zorgorganisaties, om dit recht aan de orde te brengen en te faciliteren waar nodig.
– In het mbo geldt een stageverplichting waarbij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig is. Zonder burgerservicenummer is het heel moeilijk om deze verzekering aan te vragen. BIJ1 pleit voor een gemeente met een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor al haar eigen afdelingen en bedrijven. Hierdoor kunnen mbo-studenten zonder papieren een geschikte en veilige stageplaats vinden bij de gemeente.
– Voor alle vervolgopleidingen in het mbo, hbo en wo geldt dat een inschrijving zonder burgerservicenummer heel moeizaam verloopt. BIJ1 pleit voor een gestandaardiseerd aanmeldingsformulier – handmatig of digitaal – voor mensen zonder burgerservicenummer. De gemeente kan dit ter beschikking stellen aan de mbo-, hbo- en wo-instellingen. Bovendien maakt de gemeente proactief afspraken met Amsterdams onderwijsinstellingen over het financieel en administratief mogelijk maken voor ongedocumenteerde jongeren om ook na hun achttiende te kunnen studeren.
– De gemeente onderzoekt hoe het recht op werk gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door het toekennen van werkvergunningen of dienstenvouchers met bescherming van arbeidsrechten. Dit geldt voor alle banen. De gemeente gaat daarom in gesprek met bedrijven die ongedocumenteerden in dienst willen nemen en dit actief faciliteren.
Veel ongedocumenteerden doen onzichtbaar huishoudelijk werk. Om de rechten van deze mensen te beschermen gaat Amsterdam druk uitoefenen op de Rijksoverheid voor goedkeuring en uitvoering van de ILO-conventie 189. Dit is het verdrag dat arbeidsnormen vaststelt voor huishoudelijk personeel.
– De gemeente zorgt dat ongedocumenteerden ongehinderd toegang hebben tot de stad zoals iedere andere Amsterdammer. Bibliotheken, buurthuizen en culturele en maatschappelijke instellingen zijn open voor ongedocumenteerden en bieden dezelfde toegankelijkheid aan wat betreft voorzieningen zoals wifi en openbare toiletten.
– De gemeente zorgt dat ongedocumenteerden vertegenwoordigd worden op het stadhuis zodat zij direct in contact kunnen staan met politici en beleidsmakers. Dit kan in de vorm van een adviesraad van ongedocumenteerde Amsterdammers die adviseert en toeziet op zaken die hen direct raken.

Denk

Verkiezingsporgramma 2018-2022: https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Verkiezingsprogramma_Gemeenteraadsverkiezingen_2018_Amsterdam.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://www.bewegingdenk.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022/

We helpen uitgeprocedeerde asielzoekers aan menswaardige opvang.

Zo krijgt de groep ‘ We Are Here’ een vaste verblijfplaats aangeboden. Als terugkeer op korte termijn niet mogelijk is, dan moet er een pad tot naturalisatie worden opengesteld. Dit kan bijvoorbeeld door een generaal pardon voor deze en kwetsbare groepen. We toetsen of het gemeentelijk en landelijk beleid omtrent uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers voldoet aan internationale verdragen. Beleid dat daarmee in conflict is voeren we niet uit. We maken verder mogelijk dat deze groep Amsterdammers ondertussen ook kan bouwen aan hun toekomst door hen opleidingen en leerstages aan te bieden.

Groen Links

Verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/downloads/newsarticle/Definitieve%20verkiezingsprogramma%202018-2022.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-11/Verandering%20begint%20in%20de%20stad%20-%20verkiezingsprogramma%202022_0.pdf

En ten slotte willen we een stad zijn die plek biedt aan mensen die nog geen thuis gevonden hebben: daklozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden en stadsnomaden.

Daarom creëren we meer opvang en begeleiding voor alle groepen zonder thuis, ook voor mensen zonder papieren. Een stad die ook plek biedt aan mensen die het moeilijk hebben, zoals daklozen, ongedocumenteerden en vluchtelingen.

We zijn tegen het kraakverbod. We ontruimen niet voor leegstand.

Het gaat ons niet om papieren of afkomst, maar om de vraag: wat heeft iemand nodig om hun eigen pad te kunnen volgen? Sociale grondrechten zijn onvoorwaardelijk. Mensen bijstaan in moeilijke tijden is onze plicht. Amsterdam biedt vele vormen van maatschappelijke opvang voor allerlei verschillende groepen. Voor mensen die wel of niet officieel ‘rechthebbend’ zijn, voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben, voor economisch daklozen, voor mensen met en zonder papieren, voor mensen uit allerlei hoeken van de wereld.

Het falende landelijke asielsysteem houdt mensen gevangen in een soort niemandsland van rechteloosheid en maakt mensen kwetsbaar voor uitbuiting. De verschillende soorten opvanglocaties in Amsterdam zitten vol en de wachtlijsten worden alleen maar langer. Het adagium ‘in Amsterdam slaapt niemand op straat’ is steeds moeilijker overeind te houden als gevolg van het falende landelijke beleid. Maar Amsterdam wil niet machteloos toekijken. Dat past niet bij onze stad. Daarom gaan we door met het bieden van voldoende opvang, begeleiding en ontwikkelperspectief. Van buiten slapen en zwerven van plek naar plek worden mensen vaak ziek en kwetsbaarder. We weten dat het hebben van een dak boven je hoofd de nodige stabiliteit biedt en de eerste belangrijke stap is op weg naar sociaal, lichamelijk en/of geestelijk herstel. Het biedt de noodzakelijke rust om te werken aan een eigen toekomstperspectief, waarin ook dagbesteding en werk uiteindelijk nodig zijn om (geestelijk) gezond te blijven. Het bieden van opvang, begeleiding en ontwikkelperspectief aan hen die op onze deuren kloppen, blijft voor ons dan ook prioriteit.

Vluchtelingen en ongedocumenteerden krijgen een eigen vertrouwenspersoon toegewezen, bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk. Ook komt er een ombudspersoon voor vluchtelingen en ongedocumenteerden.

De gemeente draagt zorg voor het behouden en verder ontwikkelen van adequate kennis over staatloosheid, de juiste en volledige voorlichting van staatlozen, en een snelle en accurate registratie van staatlozen binnen de BRP. Voor meer transparantie betreffende de staat van staatloosheid in Amsterdam geeft de gemeente tevens de cijfers van het aantal personen in de BRP-categorie ‘staatloos’ en ‘nationaliteit onbekend’ (naar leeftijd) publiekelijk vrij.
Tenslotte houdt de gemeente tevens rekening met een gebrek aan documentatie van ongedocumenteerden met een vluchtelingenachtergrond die zich bij de balie melden voor een geboorteaangifte en erkenning van het kind.

De 24-uursopvang voor ongedocumenteerden blijft bestaan, ongeacht of het kabinet de Landelijke Vreemdelingen Voorziening voortzet. De maximumtermijn voor opvang van anderhalf jaar wordt losgelaten en in plaats daarvan wordt maatwerk geboden. Ongedocumenteerden krijgen bij instroom in de opvang direct een casemanager die iemand gedurende de hele opvang bijstaat, los van welk traject iemand ingaat en of dit tussentijds verandert. De opvang wordt meer ‘doelgroep-gericht’ ingericht, zodat specialistische kennis van begeleiding van en voor bepaalde groepen gebundeld wordt. De gemeente zorgt ook voor voldoende opvang- en begeleidingsplekken voor ongedocumenteerden die niet toegelaten worden tot de LVV-pilot. DT&V speelt een rol op afstand binnen het Amsterdamse programma ongedocumenteerden.
Amsterdam gaat, samen met de andere steden die opvang voor ongedocumenteerden aanbieden, monitoren op welke punten mensen vastlopen in het asielsysteem. Onafhankelijke cliëntondersteuners bieden input. Deze knelpunten worden gebundeld en onder de aandacht van de landelijke overheid gebracht en er wordt gepleit voor structurele oplossingen. Hieruit moeten maatwerkoplossingen voortkomen voor specifieke groepen ongedocumenteerden.

Er komt meer voorlichting over het gegeven dat mensen die ongedocumenteerd zijn, ook recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Amsterdam creëert een fonds waaruit zorg die buiten het basispakket valt, vergoed kan worden voor ongedocumenteerden. Specifieke aandacht gaat uit naar mondzorg. Amsterdam pleit voor landelijke opvang en zorg voor ongedocumenteerden met een (ernstige) psychische of somatische hulpvraag. In Amsterdam wordt de Medisch Opvang Ongedocumenteerden (MOO) gecontinueerd.

Amsterdam lobbyt intensief voor een generaal pardon voor groepen ongedocumenteerden die al lang in Nederland verblijven en een arbeidsmigratieverleden hebben of uit een voormalige Nederlandse kolonie komen. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de steeds zichtbaar wordende groep oudere Surinaams-Amsterdamse ongedocumenteerden, wiens situatie schrijnend is.

De gemeente gaat met Amsterdamse universiteiten, hbo’s en mbo’s in overleg om het financieel en administratief mogelijk en makkelijker te maken voor ongedocumenteerde jongeren om ook na hun 18e te kunnen studeren.

Amsterdam experimenteert met het toekennen van werkvergunningen of dienstenvouchers voor ongedocumenteerden die in de stad werken. Met deze werkvergunningen worden ongedocumenteerden beter beschermd tegen uitbuiting. Ook het doen van cursussen en vrijwilligerswerk wordt mogelijk gemaakt voor ongedocumenteerde mensen die verblijven in de opvang. Zij krijgen zelf een grotere stem bij de invulling hiervan. Amsterdam richt een Stoutfonds op om eventuele boetes te betalen die bedrijven krijgen wanneer zij ongedocumenteerden volwaardig (vrijwilligers)werk aanbieden.

Er komt een stadspas voor alle Amsterdammers, ook voor mensen die geen papieren hebben. De stadspas biedt verschillende mogelijkheden voor verschillende groepen. Bijvoorbeeld de toegang tot of korting op (publieke) voorzieningen zoals de bibliotheek en als identificatiemiddel bij de politie, gemeente of zorg. De mogelijkheden worden bedacht in samenwerking met de verschillende doelgroepen van de stadspas.

SP

Verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.sp.nl/sites/amsterdam.sp.nl/files/sp_amsterdam_verkiezingsprogramma_2018-2022.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://amsterdam.sp.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026

Alle Amsterdammers

Helemaal niets voor ongedocumenteerde Amsterdammers, maar wel gebruik van woorden als ‘’alle amsterdammers’’, ‘’iedereen’’, ‘’allemaal’’

PvdA

Verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/460/2017/11/Verkiezingsprogrammafinal-low-res.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026:

Amsterdam veilige haven


Nieuwe Amsterdammers: Wie zijn thuis moet verlaten vanwege heftige risico’s krijgt de mogelijkheid om in Amsterdam een nieuw thuis te vinden. Amsterdam = zich bewust van stress en hectiek. Barmhartig staan we hen bij die hun hebben en houden hebben moeten achterlaten en te hebben moeten vluchten uit angst voor hun leven. Voor vluchtelingen zal Amsterdam altijd een veilige haven zijn.

Meer woonplekken: In Amsterdam zou niemand op straat hoeven slapen. Hiertoe mensen zonder huis en met andere problemen samenbrengen met corporaties en zorgorganisaties, om hun leven weer op de rails te krijgen.

Partij voor de Dieren

Verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/02/PvdDverkiezingsprogrammaAmsterdam_def-0a305d93.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/site/amsterdam/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Amsterdam.pdf

Amsterdam is een inclusieve stad: toegankelijk en iedereen kan zichzelf zijn.

● Amsterdam dringt aan op het legaliseren van het kraken van langdurig leegstaande panden. Indien gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt.
● De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief in grote delen van de wereld. De klimaat- en natuurcrisis zullen dit in de toekomst alleen maar verergeren. De gemeente heeft een humaan opvangbeleid voor mensen die een veilig onderkomen zoeken.
● Amsterdam biedt kleinschalige opvang aan asielzoekers verspreid over de gemeente Asielzoekers worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg.
● De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
● Niemand zou op straat moeten slapen, dus ook ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers niet. Amsterdam draagt er zorg voor dat deze mensen een veilige slaapplek, eten en een dagbesteding krijgen.

D66

Verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.d66.nl/content/uploads/sites/334/2018/01/D66-Verkiezingsprogramma-2018-2022.pdf

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://amsterdam.d66.nl/content/uploads/sites/334/2021/10/212012-Verkiezingsprogramma-GR22-D66-Amsterdam-finale-versie.pdf

D66 vindt het ontzettend belangrijk dat er in onze stad plek is én blijft voor iedereen die er al woont en die er graag wil wonen.

Wonen is geen luxe voorziening, maar een primaire levensbehoefte.
Onderwijs is voor D66 Amsterdam onverminderd belangrijk. Zowel voor jongere als volwassen
Amsterdammers die zichzelf willen ontwikkelen: alle Amsterdammers verdienen het om gezien te
worden om wie ze zijn en hun talenten, en de kans te krijgen deze optimaal te ontplooien.
Amsterdam is van oudsher een vrije en liberale stad. Een stad die diversiteit ademt en waar iedereen
welkom is.
Racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting zijn onacceptabel.
We streven naar een overheid die haar inwoners vertrouwt en oplossingen biedt aan
Amsterdammers die vastzitten in het systeem. Amsterdam blijft een thuishaven voor vluchtelingen.
 
De gemeente biedt hen actief de kans om bij inburgering aan verschillende taalprojecten mee te
kunnen doen;
Wij willen een Amsterdam waar kansen vanaf de start gelijk zijn. Een stad waarin iedereen mee kan
doen, ongeacht de buurt waar je woont, het inkomen van je ouders, je geslacht, moedertaal of
andere achtergrond. Dat vraagt om ongelijk investeren in gelijke kansen. Eén van die kansen is werk.
Werk biedt niet alleen bestaanszekerheid; het vormt ook een belangrijke basis voor sociale contacten
en persoonlijke ontwikkeling. Iedereen beschikt over talenten. De stad moet meer doen om mensen
in staat te stellen deze optimaal te benutten. Werk moet lonen, en niet alleen in salaris. We maken
ons hard voor een sociale economie.

Christen Unie

Verkiezingsprogramma 20218-2022:  https://amsterdam.christenunie.nl/l/library/download/10180041/cu020_gr2018.pdf?redirected=1

Verkiezingsprogramma 2022-2026: tps://amsterdam.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:aaa7896c-19a3-4d7d-9136-025f8a151352/verkiezingsprogramma+2022.pdf

Samen recht doen mét Amsterdammers, voor Amsterdammers

Kwetsbare Amsterdammers zoals daklozen of ongedocumenteerden kunnen op steun rekenen, de stad biedt hen een thuis, een dak boven hun hoofd, toegang tot zorg en opvang en praktische voorzieningen. We bieden mensen een nieuw perspectief, waarin ze volop participeren in de samenleving. Amsterdam zorgt ervoor dat ieder slachtoffer van mensenhandel, ook een ongedocumenteerde, terecht kan bij de gemeente voor opvang en begeleiding, ook zonder dat hij of zij aangifte doet.
De ChristenUnie wil zorg die toegankelijk is voor elke Amsterdammer. Elke inwoner van Amsterdam heeft recht op een rechtvaardige behandeling, ongeacht religie, gender, afkomst of andere status. Vluchtelingen zijn in onze stad op zoek naar een nieuw leven, ongedocumenteerden blijven makkelijk onder de radar en er zijn veel bruggen om onder te slapen. De gemeente heeft de taak te zorgen voor deze verschillende groepen en hen met zorg te op te vangen. Recht doen aan iedereen die zich in een kwetsbare situatie bevindt, is voor de ChristenUnie de leidraad in de omgang met dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, staatlozen en prostituees.
Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. De gemeente Amsterdam moet tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is. De ChristenUnie vindt dat er een actief preventiebeleid moet worden opgezet, door uitgeprocedeerde asielzoekers te ondersteunen bij terugkeer. Wonen en werken in de illegaliteit moet onaantrekkelijk zijn.
Amsterdam biedt ongedocumenteerden die niet terug kunnen naar het land van herkomst een menswaardig bestaan. Dat geldt ook voor staatlozen. Amsterdam moet 24-uurs opvang bieden en zich binnen die opvang richten op een duurzaam perspectief voor ongedocumenteerden, dat kan zijn terugkeer of alsnog recht op verblijf in Nederland. Amsterdam gaat maatschappelijke initiatieven die ongedocumenteerden opvangen en zich richten op een toekomstperspectief steunen; succesvolle terugkeer naar het land van herkomst of recht op verblijf. Amsterdam gaat verder met het verbeteren van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Zolang er nog geen landelijke dekking is, wordt regiobinding als uitsluitingscriterium nog niet toegepast.
De gemeente biedt ongedocumenteerde jongeren kansen om zich te ontwikkelen via onderwijs, stage, sport en helpt hen bij terugkeer als dat mogelijk is. Alle staatloze gevallen die bekend staan als ‘nationaliteit onbekend’ worden actief bekeken of het mogelijk is om de aangemerkt te worden als staatloos zodat men meer rechten kan verkrijgen.
Amsterdam onderzoekt obstakels voor mensen zonder verblijfsvergunning om hun kind wettelijk te erkennen. In veel gevallen wordt verschillend omgegaan met bewijslast, Amsterdam kan hier een centrale rol in spelen door aandacht te vragen voor knelpunten.
De gemeente Amsterdam faciliteert jongeren zonder BSN-nummer bij hun inschrijving aan de Amsterdamse mbo-, hbo- en wo-instellingen en sluit een collectieve stage-verzekering voor hen af.

De groene basis Piraten

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Deed in deze regeerperiode nog niet mee.

Verkiezingsprogramma 2022-2026: https://degroenenbasispiraten.nl/programma.html

Vluchtelingen kunnen vanaf dag 1 aan het werk

● Het leefbaar basisinkomen is een bedrag per maand voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar met een Nederlands paspoort zonder dat er voorwaarden worden gesteld.
● Wij staan voor een stad met een passende woning voor iedere Amsterdammer
● De coronapas is een stigma van ongelijkheid en schendt de privacy. Wij willen niet dat burgers hun medische geheimen moeten prijsgeven voor deelname aan delen van de maatschappij.
● Vluchtelingen kunnen vanaf dag 1 aan het werk.
● Alle Amsterdammers vanaf 16 jaar, krijgen een “stadspaspoort”, waarmee ze bij lokale verkiezingen kunnen stemmen en gekozen worden.
● Burgerrechten bieden onder andere bescherming tegen de overheid en bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst, geboorteplaats of verblijfsstatus, vaccinatiestatus, inkomen, geloof, gender of seksuele voorkeur.
● Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid dient te worden getoetst aan het Universeel Verdrag van de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
● Er komt een eenmalig ‘generaal pardon’ voor de duizenden ‘ongedocumenteerden’ die al minstens een jaar in Amsterdam zijn. Zij worden Amsterdammer en krijgen een stadspaspoort.

VOLT

verkiezingsprogramma 2018-2022: Deed in deze regeerperiode nog niet mee.

verkiezingsprogramma 2022-2026:

https://drive.google.com/file/d/1vzhAkk2o82SaAck73Z0Wc9FmFoP6asFO/view

Amsterdam als sanctuary city

● Amsterdam neemt zijn verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Volt steunt dit, maar realiseert zich tegelijkertijd dat de mogelijkheid om mensen in nood op te vangen direct gerelateerd is aan de problemen op de woningmarkt. Oplossingen moeten dan ook in samenhang met de uitdagingen op de woningmarkt bezien worden. Meer woonruimte, al dan niet tijdelijk, betekent immers ook meer opvangmogelijkheden.
● In een welvarende stad is er geen excuus om mensen op straat te laten slapen. Amsterdammers die om wat voor reden dan ook in de knel zijn gekomen, verdienen een kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.
Daarom wil Volt de huidige plannen van de gemeente uitbreiden door samenwerking met initiatieven als de Homies foundation – die daklozen matcht aan vriendengroepen die helpen met onderdak, werk en geld. Op deze manier kunnen daklozen hun eigen leven weer op de rit brengen.
● Steden als Amsterdam en Barcelona kiezen er bewust voor om een veilige haven te bieden aan vluchtelingen en ongedocumenteerden, en geven het goede voorbeeld aan de rest van Europa door te laten zien dat ze handelen uit medemenselijkheid en solidariteit.

Disclaimer: Hierbij wordt expliciet gesproken over de opvangplicht van vluchtelingen mét verblijfspapieren. Hoewel VOLT het voorbeeld aanhaalt van Barcelona en Amsterdam als steden die ongedocumenteerden opvangen & het er de schijn van heeft dat VOLT dit prijzenswaardig vindt, spreken zij met geen woord over wanneer vluchtelingen nog geen verblijfsstatus hebben.

Moties

Hier onder vind je de diverse moties die er sinds 2018 zijn ingediend bij de Amsterdamse gemeenteraad. Je kunt terug vinden wie de motie heeft ingediend en wie er voor of tegen heeft gestemd. Ook vind je een link naar de motie zelf op de website van de gemeente.

Moties 2018

Motie 75

Motie (75) – Ceder, Simons, Kiliç (AK) – Basisbehoeften blijvers

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7297211/1/75_19_Motie+AK+Ceder%2CSimons%2CKilic+uitvoeringsplan+24-uursopvang+voor+ongedocumenteerden
-Ervoor te zorgen dat de gemeente de onvoorwaardelijke rechten die in het Europees Sociaal Handvest omtrent de basale levensbehoefte van onderdak, voedsel en kleding zijn vastgelegd op zich neemt ten aanzien van personen die aantoonbeer geen perspectief in Nederland hebben, en dat wel elders hebben, besluiten in de stad te blijven, zal waarborgen.

– Dit vanuit de gebudgetteerde middelen voor opvang ongedocumenteerden zal dekken.

– Dat het toekomstig besluit of Amsterdam deelneemt aan de landelijke pilot LVV daar geen invloed op heeft.

Ingetrokken

Motie 76

Motie (76) – Van Dantzig, Roosma (AL) – Ondersteuning casemanagers in herkenning meervoudige vormen van discriminatie en geweld

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7297235/1/76_19_Motie+AL+van+Dantzig%2CRoosma+uitvoeringsplan+24-uursopvang+voor+ongedocumenteerden
Casemanagers in de 24-uursopvang voor ongedocumenteerden te ondersteunen in het herkennen van meervoudige vormen van discriminatie van en geweld tegen personen op basis van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, gender, religieuze achtergrond en/of andere gronden.

Met algemene stemmen is aangenomen

Motie 311

Motie (311) – Motie van de leden Groot Wassink, Mbarki, Van Dantzig en Peters – Inzake het uitstellen van ontruiming van ongedocumenteerden. (D66, PvdA, SP en GroenLinks)
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6311902/1/311_18_Motie+J+Groot+Wassink+c_s_+uitstellen+ontruiming+van+ongedocumenteerden

Aangenomen met VVD en CDA tegen

Motie 760

Motie (760) – Ceder, Roosma, Van Dantzig, Mbarki, Temmink, Bloemberg–Issa, Kiliç, Van Soest, Simons (A) – Inzake oproep kinderpardon.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6856652/1/760_18_Motie+A+Ceder+c_s_+inzake+ruimer+kinderdon

1. ervoor te zorgen dat Amsterdam zich aansluit bij de andere 49 `kinderpardongemeenten’ en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid actief te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en de Raad op de hoogte te houden van de vorderingen hierin;

2. actief voor deze groep te werken aan een andere oplossing dan uitzetting.

Aangenomen met VVD, FvD en CDA tegen.

Motie 1996
Motie (1996) – van de leden De Jong, Flentge, La Rose, Simons, Kiliç en Ceder – Inzake de doorontwikkeling van de winteropvang en van de winteropvang 2019–2020 (winteropvang 2020)

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8276691/1/1996_19_Motie+AG+de+Jong%2CFlentge%2Cla+Rose%2CSimons%2CKili%C3%A7%2CCeder+winteropvang+2020

Aangenomen met de stemmen van DENK, de PvdA, GroenLinks, BIJ1, de SP, de Partij van de Ouderen, de ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren voor

Moties 2019

Motie 1698

Motie ( 1698 ) – Simons – Uitbreiding 24-uursopvang voor ongedocumenteerden

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8198000/1/1698_19

Verworpen met de stemmen van DENK, BIJ1 en de Partij voor de Dieren voor


Motie 1963

Motie (1963) – De Grave-Verkerk (D) – Onderzoeken van de mogelijkheden voor een centrale instelling voor daklozen met een zware ggz-problematiek

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8276105/1/1963_19_Motie+D+de+Grave-Verkerk+opvang+daklozen+met+ggz-problematiek

Verworpen met de stemmen van de VVD, Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren, het CDA, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, BIJ1 en DENK voor

Motie 68

Motie (68) – van de leden Roosma, Van Dantzig, Simons en Kiliç – Inzake het uitvoeringsplan 24-uursopvang voor ongedocumenteerden (invulling lobby naar het rijk)

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7297096/1/68_19_Motie+AD+Roosma%2Cvan+Dantzig%2CSimons%2CKilic+uitvoeringsplan+24-uursopvang+voor+ongedocumenteerden

1. Parallel aan de 24-uursopvang een structureel overleg te organiseren met de (Rijks)overheidsdiensten waarin de knelpunten van het asiel- en terugkeerbeleid worden besproken en mogelijke oplossingen worden gezocht voor het verbeteren van dit beleid en het voorkomen van uitzichtloze situaties;

2. Hiervoor ook informatie en casuïstiek van maatschappelijke organisaties en andere gemeentes te verzamelen en hierbij te betrekken; 3. Over deze knelpunten en mogelijke oplossingen ook te rapporteren aan de raad.


Aangenomen met de stemmen van de Partij voor de Dieren, het CDA, D66, de Partij van de Ouderen, de ChristenUnie, de SP, BIJ1, GroenLinks, de PvdA en DENK voor

Motie 73

Motie (73) – Ceder, Simons, Kiliç (AI) – Betrek ongedocumenteerden bij opzetten nieuw model

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7297192/1/73_19_Motie+AI+Ceder%2CSimons%2CKilic+uitvoeringsplan+24-uursopvang+voor+ongedocumenteerden


Verworpen met de stemmen van de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, BIJ1 en DENK voor

Moties 2020

Motie 228

Motie (228) – van de leden Roosma, Simons en Kiliç inzake – Kennisnemen van de brief over de aanscherping van het kraak- en ontruimingsbeleid (gegevens ongedocumenteerde vreemdelingen)

De politie te verzoeken om de gegevens van ongedocumenteerden, die betrokken zijn bij een gewone kraak en die geen aanvullende criminele activiteiten hebben verricht, niet over te dragen aan de vreemdelingenpolitie

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8486662/1/228_20+Motie+-+AG+van+Roosma%2CSimons%2CKili%C3%A7+-+Kennisnemen+van+de+brief+over+de+aanscherping+van+het+kraak-+en+ontruimingsbeleid+%28gegevens+ongedocumenteerde+vreemdelingen%29


Aangenomen met de stemmen van DENK, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren voor


Motie 1419

Motie (1419) – van de leden Cede en Veldhuyzen – Inzake de Begroting 2021 BBB voor dublinclaimanten https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9609287/2/1419accent

Verworpen

Met de stemmen voor van de fracties: PvdD, DENK, CU, BIJ1.

Met de stemmen tegen van de fracties: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Onafhankelijke Raadsfractie, CDA, PvdO, FvD.

Amendement 1382
Amendement (1382) – Veldhuyzen – Permanente noodopvang dak- en thuislozen

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9602451/2/1382

Een permanente noodopvang voor dak- en thuislozen te creëren, waarbij het credo ‘In Amsterdam slaapt er niemand op straat’ leidend is; – Qua locaties voor de noodopvang voorkeur te geven aan hostels en hotels; – Hiervoor dekking te vinden door te korten op de uitbreiding van de handhavingscapaciteit; – Bovenstaande wijzigingen door te voeren in de Begroting 2021.

Verworpen

Met de stemmen voor van de fracties: PvdD, DENK, PvdO, CU, BIJ1.

Met de stemmen tegen van de fracties: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Onafhankelijke Raadsfractie, CDA, FvD.

Moties 2021

Motie 177

Motie (177) – Van de leden Van Pijpen, Veldhuyzen, Kiliç, Kuiper, N.T. Bakker, La Rose en Warmerdam – Inzake noodopvang in het kader van de lockdown

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9991150/2/177

Aangenomen

Met de stemmen voor van de fracties: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1 en FvD. Blanco stem van Blom

Motie 572

Motie (572) – van de leden Veldhuyzen, Kiliç,Taimounti, De Fockert, Van Lammeren, Kuiper – Inzake mondzorg voor alle Amsterdammers

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10430873/1/572_21_Motie+Veldlhuyzen+c_s_+mondzorg+voor+alle+Amsterdammers

Aangenomen met de stemmen van VVD, Partij van de Ouderen en JA21 tegen

Motie 760

Motie (760) – Kiliç, De Fockert, Veldhuyzen – QR-code voor ongedocumenteerden

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10823535/1/760dubbelaccent_21_Motie+Kili%C3%A7+c_s_+code+voor+ongedocumenteerden

Aangenomen met de stemmen van de fracties van Forum voor Democratie, Partij van de Ouderen, D66 en de VVD tegen

Motie 165

Motie (165) – van het lid Veldhuyzen – Inzake kiesrecht ongedocumenteerden

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9900322/2/165
Verworpen

Met de stemmen voor van de fracties: GroenLinks, PvdD, DENK en BIJ1.

Met de stemmen tegen van de fracties: D66, VVD, PvdA, SP, JA21, CDA, PvdO, CU en FvD.

Moties 2022

Motie 84

Motie (84) – van de leden Van Pijpen, Roosma, Veldhuyzen, El Ksaihi, Kiliç, Schreuders, Heinhuis en Flentge inzake de opvang van ongedocumenteerden en het nieuwe regeerakkoordAangenomen

Met de stemmen voor van de fracties: GroenLinks, D66, PvdA, SP, PvdD, DENK, CU, BIJ1, NIDA en DSA.

Met de stemmen tegen van de fracties: VVD, JA21, CDA en PvdO.